ANTHELMINTIKA

NEMATODENMITTEL

Albendazol

Eskazole®
P02CA03

Ivermectin (oral)

Scabioral®
P02CF01

Mebendazol

Pantelmin®
P02CA01

Pyrantel

Combantrin®
P02CC01